PÉNA

Sofferenza; castigo «PIGLIÀRS PÉNA» preoccuparsi, darsi pena.

PÈNNA

Penna, piuma; uccelli – «VÀI R PENNA» scrive; «VÀI A Pl-L E PÈNNmangia di tutto.