RACÙND

Dare una spiegazione del proprio comportamento. «COM’È BRÙTT A DDÀ CÙND A L’À-TI»; «ÀGGIA RA CÙND A TÌ?». Purtroppo c’è sempre chi «TT CÙND» cioè chi “esercita un’azione di controllo”, sovente gratuita.