Forma tronca di zio. Premesso al nome è titolo di rispetto per persone anziane, anche se sconosciute: «UÈ ZÌ», «ZÌ GIU- ÀNN», «Zì N-CÒLA», e poi: «ZÌ PRÈ-V-T», «Zì SÌNNA-CH», «Zì MÒNACH», ecc.